Bad og røropplegg

Vi har nå mottatt brev fra Tryg hvor de skriver om bad og hva som kan gjøres med røroppleggene. Følgende er sakset fra brevet (sitat):

Vi ønsker å komme med noe utfyllende informasjon knyttet til tilbakeføring av leiligheter, se nedenfor.

Vi ber om at den enkelte beboer blir informert på den måten dere finner mest hensiktsmessig.

Baderom med nedstøpte rør som er revet "totalt" som følge av brannen (gjelder kun bad med opprinnelige røropplegg).

En del av badene er revet i sin helhet/tilnærmet i sin helhet. I disse badene står gulvet igjen. Noen av gulvene må pigges opp (gjelder badene som ikke tørker på annen måte). Der gulvene ikke pigges opp skal det legges nye overflater oppå eksisterende gulv.

Når utbedringen gjøres på denne måten vil beboere kunne sitte igjen med et "nytt" bad med gammelt røropplegg. Dette er en lite hensiktsmessig og ikke særlig god løsning for beboeren.

For de badene det gjelder tilbyr vi derfor følgende løsning:

· Vi bekoster nytt røropplegg som legges enten delvis skjult i vegg eller helt åpent. Alternativt kan opplegget helt eller delvis legges i boks langs gulv eller tak.


· 
Der rørene er synlige benyttes krommede rør.


For eksempel ved åpent røropplegg eller mellom vegg og blandebatteri ved skjult opplegg.


· 
Der rørene legges i veggen benyttes utskiftbare rør i tråd med dagens forskrifter. Slike rør er tilsvarende de som benyttes i "rør i rør" - systemer.


Vi bekoster ikke komplett "rør i rør" - system som også skal ha en funksjon hvor eventuelt lekkasjevann føres til skap og deretter til avløp.


· 
Om røret ønskes lagt i yttervegg kan det medføre at veggen må fores ut noen centimeter. Røret kan ikke legges inn i ytterveggen slik den er i dag da det vil kunne medføre frostskader.


I slike tilfeller må beboer påregne et noe redusert areal på baderommet.

Beboere det gjelder må derfor ta stilling til:

· Om de ønsker å benytte seg av vårt forslag til løsning ovenfor, herunder hvilken av løsningene som ønskes.


Vi kan ikke akseptere løsninger som er lite rasjonelle eller gir uforholdsmessig store kostnader.


· 
Om de ønsker å beholde opprinnelig røropplegg.


· 
Om de selv vil bekoste pigging av gulv og nytt nedstøpt røropplegg.

Beboere kan som vi har informert om tidligere selv bekoste ytterligere oppgraderinger. I så fall må dette avklares og avtales med håndverker.

(Sitat slutt).

Det er viktig å legge merke til at beboerne her må ta et valg med tanke på hvilken løsning de ønsker. Det kan f.eks. velges skjulte rør-i-rør, og evt. bekoste et vannkoblingsskap selv.

Ettersom valgt løsning avtales direkte med håndverker, så må beboerne tenke gjennom hvilken løsning de ønsker før de skal ha egne møter for å avklare tilvalg og lignende.